Oudercommissie

Sinds januari 2005, met de invoering van de Wet Kinderopvang, is elk kindercentrum verplicht een oudercommissie in te stellen. In 2006 is de oudercommissie van Diedel Dumpie opgericht. De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik maken van kinderdagverblijf Diedel Dumpie. Als uitgangspunt voor de samenstelling wordt geprobeerd om uit de bovengroep en de benedengroep elk twee ouders /verzorgers deel te laten nemen in de oudercommissie. De huidige samenstelling van de oudercommissie staat op deze pagina.

Doelstelling

Het doel van de oudercommissie is namens de ouders de belangen van de kinderen en de ouders van kinderdagverblijf Diedel Dumpie zo goed mogelijk te behartigen. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de kinderopvang en te luisteren naar ideeën en suggesties om daarmee een ‘klankbord’ te zijn voor ouders en ouders de gelegenheid te geven een serieuze gesprekspartner te zijn voor de begeleid(st)ers en de eigenaresse.

Taken

De oudercommissie is in de gelegenheid verzwaard advies uit te brengen als het gaat om de kwaliteit, maar er kan ook ongevraagd advies gegeven worden. Bij een verzwaard advies van de oudercommissie kan een kinderopvangorganisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De oudercommissie kan verzwaard advies uitbrengen t.a.v. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door kinderdagverblijf Diedel Dumpie m.b.t.:

 • aantal kinderen per leidster
 • groepsgrootte
 • opleidingseisen beroepskrachten
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
 • wijziging van de prijs van de kinderopvang

De overige taken van de oudercommissie zijn:

 • aanspreekpunt voor ouders
 • bevoegdheid om in overleg te treden met de eigenaresse
 • opvragen GGD inspectierapport bij de eigenaresse overleg voeren met de eigenaresse over het interne beleid van het kindercentrum
 • op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/ verzorgers over activiteiten van de oudercommissie

Werkwijze

De oudercommissie komt om de 6 à 8 weken bijeen om te vergaderen. Hierbij is 1 maal per kwartaal ook de eigenaresse aanwezig. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers beschikbaar via de email. U kunt zich via aanmelden voor de mailinglijst.

Iedere ouder/verzorger heeft, mits van tevoren aangemeld bij één van de leden van de oudercommissie, als toehoorder toegang tot de vergaderingen. Hij/zij kan inspreken na toestemming van de voorzitter.

Activiteiten

De oudercommissie organiseert +/- 2 maal per jaar een ouderavond om ouders nader te leren kennen en informatie uit te wisselen. Op deze avond wordt in samenwerking met Diedel Dumpie eveneens ook een instructie of presentatie verzorgd door een organisatie of een deskundige op het gebied van baby’s en peuters. Voorbeelden zijn EHBO voor kinderen en tips bij peutergedragingen.

De oudercommissie is te bereiken via

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam