Pedagogisch coach

De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk. Zij richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers bij het begeleiden van een groep kinderen door middel van coaching, ondersteuning en door te adviseren. Het doel van de pedagogisch coach is om de pedagogisch medewerkers te coachen vanuit het beleid van de organisatie met als uitgangspunt de kwaliteit van de dagelijkse werkzaamheden te verbeteren. Coachen is gericht op het groei en ontwikkelingsproces van de pedagogisch medewerker en hierbij wordt dan ook uitgegaan van de inbreng en de vraag van de medewerker.  De pedagogisch coach helpt pedagogisch medewerkers bij het signaleren van eventuele knelpunten in hun werkzaamheden kennis en vaardigheden en achterhaalt welke coaching behoeften er spelen. Aan de hand daarvan stelt zij, samen met de medewerker(s) een coachingsplan op. Dit kan zowel een individueel als een groepsgericht plan zijn.  Anderzijds kan de pedagogisch coach structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s signaleren.  De pedagogisch coach treedt afhankelijk van de situatie en de behoeften begeleidend, stimulerend of bemiddeld op. De pedagogisch speelt in op wat zij signaleert door middel van bijvoorbeeld het organiseren van trainingen gericht op deskundigheidsbevordering en bespreekt vorderingen. Zij evalueert de inhoud en lesvorm en coacht medewerkers hierop binnen de dagelijkse praktijk. Zij bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de pedagogisch medewerkers door op verschillende momenten door het jaar heen te evalueren met de medewerker aan de hand van het opgestelde coachingsplan. De pedagogisch coach neemt het voortouw bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering. Dit kan zich naast ondersteunen en coachen van pedagogisch medewerkers tevens uiten in het bijstellen/verbeteren van het beleidsplan.

Wij zetten de pedagogisch coach in voor totaal 90 uur gedurende het jaar verdeeld over alle medewerksters.

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan. Daarnaast zorgt zij voor nieuw beleid en de eventuele aanpassing van het oude beleid.

Wij hanteren 50 uur inzetbaarheid van de beleidsmedewerker.

Op vergaderingen wordt telkens een stuk beleid besproken en wordt er gekeken of iedereen nog via dit beleid hetzelfde werkt. Daarnaast wordt er besproken of nieuw beleid gaat zoals het zou moeten en worden eventuele knelpunten besproken. Zij staat in contact met de pedagogisch coach en bespreekt aanpassingen in het beleid met de oudercommissie.

 

Wanneer wordt een arts gewaarschuwd/112 gebeld?

In principe bellen we eerst de ouders als er iets is met het kind. Zij kunnen dan zelf beslissen of ze langs de dokter gaan. Een arts wordt meteen gewaarschuwd als:

  • Het kind het plotseling erg benauwd krijgt;
  • Het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;
  • Als het plotseling hoge koorts krijgt.
  • Dus als het om situaties gaat, waarbij het te lang duurt om op de ouders te wachten.
  • Als de huisarts niet bereikbaar is/ als de situatie ernstig is; 112 bellen.

Toedienen van medicijnen

Wij zijn onbevoegd m.b.t. het toedienen van medicijnen.Wij geven alleen ‘onschuldige’ medicijnen. Medicijnen zoals neusdruppels/ oordruppels en hoestdrank dienen wij toe. Hoestdrank met een verdovende werking dienen we niet toe. Die verantwoordelijkheid willen we niet dragen. Zetpillen geven wij ook niet.

Zetpil /paracetamol
Als een kind de avond/nacht/ochtend voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een zetpil/paracetamol heeft gehad dan wil de pedagogisch medewerkster daarvan op de hoogte worden gesteld.We benadrukken dat het niet de bedoeling is het kind een paracetamol/zetpil toe te dienen als het kind naar het kinderdagverblijf komt. Na een paar uur als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoogschieten en kan gevaar voor een koortsstuip ontstaan. Wij als kinderdagverblijf kunnen daar geen verantwoording voor nemen.

Formulier toedienen medicijnen
Ouders dienen een formulier te ondertekenen als wij medicijnen moeten toedienen.
Dit geldt bijv. voor een antibiotica kuur die afgemaakt dient te worden of het toedienen van medicijnen m.b.v een vernevelaar.
Als een kind een antibioticumkuur moet volgen, mag het kind alleen onder de volgende voorwaarden komen:

  • De aandoening is niet (meer) besmettelijk
  • Het kind hoeft maximaal een keer per dag op het kdv het medicijn toegediend te krijgen.
  • Het kind moet zich goed voelen.

Daarnaast kunnen ouders ons er niet op aanspreken als we het medicijn niet hebben gegeven, wat de reden ook is. (Het kind heeft het uitgespuugd/ werkte niet mee/ vergeten te geven door de omstandigheden op de groep/ etc)
We proberen het natuurlijk wel goed te doen, het gaat om het welzijn van het kind.

Wij dienen aan kinderen die bijvoorbeeld een medicijn moeten krijgen toegediend, met behulp van een vernevelaar dit toe, mits het gaat om één dosering per dag, het kind er niet bang voor is en het dus niet te veel tijd vergt.

Een kind wat één keer per dag aan een beademingstoestel moet, doen we alleen als het kind niet ziek is/ zich goed voelt. En als het het enige kind is met deze behandeling.
Als we vinden dat het teveel tijd vergt, we deze verantwoordelijkheid niet willen/ kunnen dragen, hebben we het recht het kind alsnog te weigeren.

Wering bij ziekte

In de map “Jeugd en gezondheid” van de GGD kun je alle (kinder-)ziekten, aandoeningen en nog veel meer informatie vinden.
Bij bijna alle ziekten vermeldt de GGD dat een besmet kind niet hoeft worden geweerd. Let wel; de GGD gaat uit van het gevaar voor de gezondheid. Zij kijken niet naar het besmettingsgevaar op een kinderdagverblijf.

Wij (het kinderdagverblijf) gaan daarnaast uit van besmettingsgevaar. Kinderen met een onschuldige, besmettelijke (kinder-)ziekte, of bijvoorbeeld een oogontsteking worden geweerd als het oog heel erg pust. Wij willen zo min mogelijk zieke kinderen. En ondanks het feit dat wij goed schoonmaken, kunnen wij het niet waarmaken dat alles daadwerkelijk ziektekiem vrij is. Kinderen komen overal aan; meubilair, speelgoed en aan elkaar. Wij kunnen onmogelijk al het speelgoed en meubilair, dat is aangeraakt door een ‘besmet’ kind, de hele dag door schoonmaken. We kunnen een ‘besmet’ kind niet in afzondering houden, dat spreekt voor zich.
Als wij zeker zijn van een bepaald ziektebeeld, lichten we de ouders in. Als we twijfelen, raden we de ouders aan om even langs de huisarts te gaan. Wij overleggen altijd onderling, voor wij tot actie overgaan.

Slide Vraag een rondleiding aan of schrijf je direct in... Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen

Slide Vraag een rondleiding aan Contact opnemen Direct inschrijven Rondleiding aanvragen of schrijf je direct in...

Verkeersthema

We zijn bezig geweest met het verkeersthema en hebben zebrapaden gezocht en er kwam